Revision

Kvalitetssäkra räkenskaperna med professionell revision

En revision är ett viktigt led för att säkerställa ditt företags ekonomiska trovärdighet. Det skapar en trygghet för dig som är ägare men också för företagets externa intressenter så som kunder, leverantörer, kreditgivare och myndigheter, du kan se det som en kvalitetssäkring av företagets räkenskaper.

Vi är specialister på ägarledda företag

Var och en av våra revisorer har sina speciella kompetenser inom olika branscher men gemensamt är att vi alla är specialister på ägarledda företag. Vi arbetar proaktivt och inte sällan som ett bollplank till dig som ägare eller företagsledare. 

Vi anpassar oss efter dina behov

  • Anlita oss så mycket eller lite du vill
  • Ta hjälp av oss när du kör fast eller inte hinner med
  • Låt oss ta hela eller delar av ansvaret
  • Specialister på ägarledda företag
  • Proaktivt bollplank till dig som ägare eller företagsledare

Kontakta oss så går vi igenom dina behov och skriver en offert.

Kostnadseffektiv och smidig helhetslösning

Om du väljer oss på Rådek både för revision och redovisningstjänster, ett sk kombiuppdrag, kan vi samordna våra resurser och erbjuda dig en kostnadseffektiv och smidig helhetslösning.

Genom vårt medlemskap i Baker Tilly Sverige har vi ett rikstäckande nät av andra fristående revisionsbyråer runt om i Sverige. Genom Baker Tilly International kan vi också erbjuda hjälp med de internationella frågorna. Vi och du som kund har härigenom åtkomst till kvalificerade revisorer och specialister över hela världen. 

Så jobbar vi med revision

Specialister på ägarledda företag

Bollplank till dig som ägare eller företagsledare

Kostnadseffektiv helhetslösning

Kvalitetssäkring för ditt företag

Tillgång till specialister genom Baker Tilly

Vanliga frågor om revision

Ett aktiebolag är så kallat revisionspliktigt och ska ha revisor om bolaget uppfyller minst två av följande villkor under två räkenskapsår i följd:

  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Fler än 3 medeltal heltidsanställda

Ett bolag kan i sin bolagsordning ange att det inte ska ha någon revisor, det gäller dock inte om villkoren ovan är uppfyllda. Detta regleras i aktiebolagslagen 9 kap. 1 §.

En redovisningskonsult utför själva arbetet genom att upprätta den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration. En revisor kontrollerar i sin revision det redovisningskonsulten upprättat.

En revisor kvalitetssäkrar genom sin revision ett företags finansiella information så att dess intressenter kan förlita sig på den finansiella informationen. Revisorn stämmer i sin revision av balanskonton mot underlag och gör stickprov på resultatkonton mot underlag samt kontrollerar att årsredovisningen i allt väsentligt är korrekt upprättad. Revisorn har också till uppgift att kontrollera att ett företag sköter betalning av skatter och avgifter och att VD och styrelsen sköter sitt arbete tillfredsställande.

Bli kund hos Rådek

Kontakta oss idag så återkommer vi så snabbt vi kan.

Vilka tjänster är du intresserad av?