Fastighetstaxering – var noga och spara pengar

Det är vanligt att fastigheter får felaktiga taxeringsvärden. Följ­den blir att fastighetsägaren beta­lar fel fastighetsskatt – och oftast för hög. Konsekvenserna kan bli allvarliga.

– Det är otroligt vanligt med felaktiga taxeringsvärden. Ett felaktigt taxerings­värde leder till felaktig skatt och det påverkar företagets driftnetto och leder därmed till lägre vinst säger Rebaz Wahab, expert på KPMG.

Han säger att det till och med kan hända att ägare betalar fastighetsskatt när det är full­ständigt omotiverat, fastighe­ten skulle inte belastas av fast­ighetsskatt över huvud taget.

– Det kan bli förödande fel. Det är väldigt avgörande att kontrollera vilken typ av fastig­het som man äger, säger Rebaz Wahab.

I DAGARNA ÄR DET hyreshus som ska dekla­reras. Fastighetsskatt för hyreshusen­heter uppgår till 1 procent av taxerings­värdet som ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Fastighetsskattesatsen för industrienheter och övriga byggnader är 0,5 procent av taxeringsvärdet.

Men för specialbyggnader betalas ingen fastighetsskatt. Specialenheter kan vara byggnader där det till övervä­gande andel bedrivs exempelvis vård-eller utbildningsverksamhet. Det är inte ovanligt med gränsdragningsproblem när byggnader har blandade verksam­heter.

– En byggnad kan till exempel vara uthyrd till kontors-och restaurangverk­samhet men även till tandläkarverksam­het eller dylikt. Hur avgörs om byggna­den till övervägande del används som kontor och restaurang eller vård? Det kan krävas en expert för att avgöra den saken, säger Rebaz Wahab.

MED HÖGRE FASTIGHETSVÄRDEN har också fastighetsskatten på kommersiella loka­ler stigit. För 10–15 år sedan kunde fast­ighetsskatten vara omkring 500 kronor per kvadratmeter och år, för att nu ligga på omkring 1 200 kronor per kvadratmeter och år i Stockholms innerstad.

– Det är betungande skatteni­våer, säger Rebaz Wahab.

Något som är viktigt att kontrollera är om det finns så kallade säregna förhållanden. Det kan handla om att det helt enkelt saknas hyresgäster eller om att underhållet är eftersatt.

– I båda fallen ska fastighetsskatten vara lägre än annars, säger Rebaz Wahab.

Den deklarationsblankett som ägare av fastigheter har fått från Skatteverket är till stora delar ifylld från början. Det saknas endast uppgift om hyran. Men enligt Rebaz Wahab finns det oftast mycket som bör korrigeras i den förifyllda blanketten. I detta samman­hang bör man tänka på att det är fastig­hetsägarens ansvar att be om korrige­ringar och justeringar.

Skatteverket har av naturliga skäl inte heller möjlighet att identifiera samtliga värderingstekniska och juridisktekniska omständigheter som påverkar fastighe­tens marknadsvärde. Det är fastighetsä­garens ansvar att ta reda på fakta och upplysa Skatteverket om allt som kan påverka värdet. Eftersom taxeringsvär­det ska utgöra 75 procent av fastighetens marknadsvärde kan även dessa övervä­ganden vara väldigt centrala.

– Det är först på detta sätt som korrekt taxeringsvärde fastställs, säger Rebaz Wahab.

Han påpekar att det verkligen kan löna sig att vara noggrann. Före det komman­de årsskiftet kan man korrigera uppgif­ter bakåt, ända tillbaka till kalenderåret 2016.

– Man kan kamma hem historiska pengar, säger Rebaz Wahab.

I DEN NU AKTUELLA fastighetstaxeringen gäller det också att stämma av hur fram­tiden ser ut, per 1 januari 2022.

En nog så viktig detalj är att ange hyresintäkterna korrekt. Tillägg som en hyresgäst betalar, som exempelvis er­sättning för el, är inte en hyresintäkt.

Björn Dickson

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

FAKTA

1 november

Under 2022 fastställs nya taxeringsvär­den för hyreshus. Deklarationsblanket­terna skickades ut i september 2021 och ska vara inlämnade senast 1 november 2021, om man inte ansöker om anstånd. Beslut skickas ut i juni 2022 och gäller från 1 januari 2022.

KÄLLA: SKATTEVERKET

Dela den här artikeln