Bitcon beskattas som annan tillgång

Hur ska kryptovalutor beskattas? Efter ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden vill Skatteverket att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan.

Kryptovalutor, som bland annat bitcoin, är högaktuella på marknaden. Men kryptovalutorna är omdiskuterade och Skatteverket menar att det behöver klargöras hur valutorna ska behandlas skattemässigt.

Skatterättsnämnden publicerade i början av maj ett förhandsbesked rörande kryptovalutan bitcoin. En person som under förra året köpt, sålt och växlat bland annat bitcoin ville veta hur omkostnadsbeloppet skulle beräknas vid en försäljning. Hen ville också veta vilken slags tillgång kryptovaluta anses vara och vände sig till Skatterättsnämnden. Hen ansåg själv att kryptovalutor i första hand var att jämställda med delägarrätter och att en försäljning därmed skulle beskattas enligt bestämmelserna om marknadsnoterade delägarrätter. I andra hand ansåg hen att kryptovalutorna var att se som personliga tillgångar enligt kapitel 52, andra paragrafen i inkomstskattelagen.

Skatteverket höll inte med. Enligt myndigheten är bitcoin, och andra kryptovalutor, tillgångar som ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna i 52 kapitlet, tredje paragrafen i inkomstskattelagen.

I sin prövning av frågan konstaterar Skatterättsnämnden att det i svensk lagstiftning inte finns någon definition av begreppet valuta. Då bitcoin saknar formell utgivare och inte heller är allmänt accepterat som betalningsmedel kan inte bitcoin anses vara en valuta i den mening som åsyftas i inkomstskattelagen slår Skatterättsnämnden fast.

Mot bakgrund av det ska bitcoin, enligt Skatterättsnämnden, ses som andra tillgångar och beskattas enligt bestämmelserna i 52 kapitlet i inkomstskattelagen. Omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt genomsnittsmetoden i 48 kapitlet, sjunde paragrafen i inkomstskattelagen. På Skatteverkets webb finns flera exempel på hur omkostnadsbeloppet kan räknas ut.

Både personen som vände sig till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked och Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet. Om Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd kommer frågan att tas upp i högsta rättsliga instans.

Charlotta Marténg

Läs förhandsbeskdedet: Skatterättsnämnden dnr 78-17/D

Dela den här artikeln